Regulamin

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.evik.com.pl.
Właścicielem, Administratorem i Sprzedawcą w/w Sklepu Internetowego jest: Ewa Grabowska, firma EVIK Ewa Grabowska , przy ul. Książęcej 215 ,26-110  Skarżysko Kamienna ,wpisany do Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  , NIP 6631712196, REGON 260036433, adres poczty elektronicznej: evk@o2.pl,  telefon +48664083311.
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku rezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Regulamin jest integralną częścią Transakcji pomiędzy Klientem a sprzedającym zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.), a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).Ogólne Warunki regulują wyłącznie ofertę i sprzedaż produktów z poziomu Serwisu przez sprzedającego na rzecz klientów. Ogólne Warunki mają zastosowanie wyłącznie do produktów dostarczanych klientom na terenie Polski.
Klient potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami, dostępnymi w Serwisie oraz, że je zaakceptował.
Wszystkie produkty oferowane w Sklepie www.evik.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora będą określone w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez producenta, który zostanie dołączony do sprzedawanego produktu.
W regulaminie poniższe wyrazy i wyrażenia mają następujące znaczenie:
Strona – serwis internetowy www.evik.com.pl.
Sklep Internetowy – prowadzony przez firmę EVIK Ewa Grabowska w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;
Sprzedający – EVIK Ewa Grabowska , ul. Książęca 215 ,26-110 Skarżysko Kamienna
Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;
Kupujący – Klient oraz Konsument łącznie;
Towar– produkt oferowany Klientowi przez sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Płatność – świadczenie pieniężne z tytułu Transakcji dokonywane przez klienta.
Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a sprzedającym, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Sprzedającego Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Sprzedającego;
Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1, Aby dokonać Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu.
2,Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres email.
3.W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.
4.Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
– zawieranie umów sprzedaży on-line w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,
-przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy lub ocen,
5. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane .Po wypełnieniu przez klienta pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto klienta.
6. W zakresie usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen zawarcie umowy następuje z chwilą ich dodania przez usługobiorcę.
7. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen” oraz usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen, usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sklep Internetowy za pomocą wiadomości e-mail.
8. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną .Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy .Reklamacja powinna zawierać oznaczenie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
9. Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zwłoki.
 ZAMÓWIENIA
1, Sklep Internetowy evik.com.pl oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu za pomocą:
-adresu mail: evk@o2.pl;
– telefonu, pod numerem Sprzedającego +48 664083311 (koszt korzystania zgodny ze stawkami operatora, z którego usług korzysta Klient).
O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.
2. Dokonywanie zakupów w Sklepie możliwe jest zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych i posiadających swoje Konto jak i dla Klientów składających zamówienie bez rejestracji i utworzenia Konta.
3, Złożenie zamówienia następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego towaru do koszyka zakupowego. W celu sfinalizowania zamówienia klient zobowiązany jest do uzupełnienia potrzebnych danych (danych teleadresowych w przypadku braku posiadania konta, a także między innymi wyboru sposobu płatności, dostawy, itd), zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia oraz wybranie odpowiedniego przycisku, którym Klient potwierdzi zamówienie oraz świadomość, że jest zobowiązany do zapłaty.
4. Koszyk umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia . Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z – Koszyka.
5. Kupujący jest zobowiązany do udzielenia sprzedające mu informacji, jaki rodzaj dokumentu chce otrzymać ( paragon lub faktura VAT).
6, Po dokonaniu zamówienia Klient dostaje na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
7. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg:
– w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i wysyłanych za pobraniem – po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, pod warunkiem, że w opisie przedmiotu sprzedaży nie zaznaczono dłuższego okresu oczekiwania na towar(dotyczy produktów „pod zamówienie”);
– w przypadku zamówień płatnych poprzez przelew oraz płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku bankowym, pod warunkiem, że w opisie przedmiotu sprzedaży nie zaznaczono dłuższego okresu oczekiwania na towar(dotyczy produktów ‘pod zamówienie”);
8. Realizacja zamówienia uzależniona jest od dostępności towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma prawo podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
9. Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Towaru (w szczególności model lub rozmiar). W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości. W sytuacji, w której sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu np. przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Transakcji, ze zwrotem Towaru na koszt Sprzedającego.
10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na dany towar, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.
CENY TOWARÓW, SPOSOBY ZAPŁATY I KOSZTY DOSTARCZENIA
1. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2, Dostępność prezentowanych produktów jest ważna do wyczerpania zapasów, a podawane ceny nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty internetowego sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
3. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.
4. Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.
5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Klient ma prawo odebrać zakup poprzez zamówionego samodzielnie kuriera – przy formie zapłaty na konto sprzedającego (Sprzedający przygotowuje wtedy tylko przesyłkę do odbioru). W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
6. Koszty i szczegóły dostawy zamówienia określone są na poziomie koszyka.
7. Klient ma możliwość odbioru zamówienia w siedzibie Sprzedającego tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.
8. Termin otrzymania przesyłki kurierskiej to 1 – 2 dni robocze od momentu wysłania.
9. Obowiązują następujące formy płatności za zamówione towary:
– przelewem bankowym na konto sklepu – nr 19 1050 1461 1000 0092 1930 9391, Evik Ewa Grabowska, ul. Książęca 215, 26-110 Skarżysko Kamienna (proszę określić tytuł wpłaty i numer zamówienia)
-płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem
– system  Przelewy24.pl
10. Koszt dostawy przesyłek zagranicznych jest ustalany indywidualnie z Klientem w zależności od kraju dostawy. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej – jako pliki w formacie pdf – na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.
ZAWARCIE UMOWY, WYKONANIE UMOWY, odstąpienie od umowy sprzedaży
1, Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
2. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
3. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
4. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.
5. Zgodnie z art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (dalej OPK) konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art.33,34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając w terminie 14 dni oświadczenie w dowolny sposób. Prosimy o skorzystanie z form, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dlatego prosimy o złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail evk@o2.pl. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji dołączonego do każdego wysyłanego towaru. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres: EVIK Ewa Grabowska, ul. Książęca 215, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
6, Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momenty odebrania przesyłki z zamówionym towarem.
7, Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa powyżej.
8. Jeżeli jednak konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.
9. W razie odstąpienia od umowy , umowa jest uważana za niezawartą.
10. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
12. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.
13, Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez wysłanie Towaru na adres Sprzedającego : EVIK Ewa Grabowska , ul. Książęca 215 , 26-110 Skarżysko-Kamienna.
14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego. Konsument obowiązany jest zwrócić Produkt Sprzedawcy. Konsument może odesłać Produkt dowolnym kurierem lub przesyłką pocztową.
15. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje jednak kilka sytuacji, kiedy konsument będzie obowiązany ponieść koszty w związku z odstąpieniem od umowy. Poniżej wskazujemy możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
16, Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument wybrał droższą opcję dostawy niż najtańsza możliwa na stronie internetowej , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami).
17. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu- koszty odesłania do Sprzedawcy.
18. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
19. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. .Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 nowej ustawy o prawach konsumenta.
20, Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
— dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
-zawartej na drodze aukcji publicznej;
-o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
21. Uprawnienia opisane w niniejszej części nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE , RĘKOJMIA
1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy :EVIK Ewa Grabowska, ul. Książęca 215, 26-110 Skarżysko-Kamienna.lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej evk@o2.pl.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
– nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
– nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
– nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
– została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
7.Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może
-złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
-złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
-żądać wymiany produktu na wolny od wad;
-żądać usunięcia wady
8. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
9. Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od jej złożenia lub dostarczenia Towaru, jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji.
10. Koszty reklamacyjne : z zastrzeżeniem dwóch wyjątków zamieszczonych poniżej (dotyczących demontażu i ponownego montażu) koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli wadliwy Produkt został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Poniżej prezentujemy dwa wyjątki:
– Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Produktu.
– Jeżeli Klientem jest konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Produktu.
11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży – do miejsca, w którym Produkt został wydany Klientowi. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
12. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
2, Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Klientów wynikających z RODO. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych  w każdym czasie  – w tym celu Klient może wysłać zgłoszenie na adres email: evk@o2.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
3. Klient ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo  przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust.1 RODO). W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe. Klient może żądać od Administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust.2 RODO).
Informacje dodatkowe
1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
2, Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Użytkownika w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu.
3, Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu oraz Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail o zmianach.
4. Sprzedający prosi , by Konsument dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Konsument zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, Konsument może przesyłki nie przyjmować, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie prosimy powiadomić Sprzedającego telefonicznie (+48664083311) lub pocztą elektroniczną (evk@o2.pl).
5. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (np. kurier.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie.
6. Spory pomiędzy Klientem a Sprzedającym, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
7. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:
– uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).
– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827),Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 93 poz. 47 z późn. zm.) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.)
9. Towar wysyłany jest przeważnie w ciągu 24h od zaksięgowania wpłaty.
10. W przypadku zainteresowania innymi przedmiotami no: narty, snowboard, biegi narciarskie, casual- (sprzęt, odzież, akcesoria,itp.)- firm: ROSSIGNOL, DYNASTAR, LANGE, POC, JULBO, KERMA, PeakPerformance, KJUS, RIP CURL, GLOBE, chętnie odpowiem na pytania, wycenię i zamówię dla klienta, jeśli tylko będzie dostępne na głównym magazynie w Polsce. Taki towar wysyłam w ciągu 3-6 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.( takich produktów sklep nie wysyła za pobraniem).
11. Regulamin wchodzi w życie dnia 12.08.2018 roku.